Антикорупційна програма

03-01-2019
Цією Антикорупційною програмою КП «Центр інвестицій та розвитку» (далі - Юридична особа) проголошує, що її працівники, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам)

І. Загальні положення 1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку».. 2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції. 3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі. 4. Антикорупційну програму затверджено рішенням (наказом) керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» після її обговорення з працівниками. 5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» , а також для її ділових партнерів-1. ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми 1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками КП «Центр інвестицій та розвитку» , включаючи керівника. 2. Антикорупційна програма також застосовується КП «Центр інвестицій та розвитку» у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування. ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» 1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» 1. Юридична особа забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності. 2. Антикорупційні заходи включають: 1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи; 2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Юридичної особи. 3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Юридичної особи є-2: 1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції; 2) антикорупційна перевірка ділових партнерів; 3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми; 4) критерії обрання ділових партнерів Юридичної особи; 5) обмеження щодо підтримки Юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності; 6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів; 7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції; 8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень; 9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників; 10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів; 11) обмеження щодо подарунків; 12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми. 2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» 1. Юридична особа не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності. 2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми. 3. Оцінка корупційних ризиків в КП «Центр інвестицій та розвитку» проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія). Порядок діяльності та склад комісії затверджуються керівником. До складу комісії входять Уповноважений (голова комісії), , а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим. Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники Юридичної особи, а також незалежні експерти чи спеціалісти. Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Юридичній особі. 4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності засновників (учасників), керівника та працівників Юридичної особи. 5. Корупційні ризики у діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» . Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Юридична особа перебуває у ділових правовідносинах. 6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами. 7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» комісія готує письмовий звіт, що підписується членами комісії. Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності комісії. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику, засновникам (учасникам) КП «Центр інвестицій та розвитку» і повинен містити: 1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють; 2) оцінку виявлених корупційних ризиків; 3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків. Текст звіту надається для ознайомлення працівникам КП «Центр інвестицій та розвитку» , а також може бути оприлюднений на веб-сайті. 8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми. 3. Опис антикорупційних стандартів і процедуру діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» 1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Юридичної особи, проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із положеннями закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів. 2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку КП «Центр інвестицій та розвитку» , положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються КП «Центр інвестицій та розвитку» . Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» . 3. Ділові партнери Юридичної особи обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності-3. 4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» розробляє Уповноважений та затверджує керівник. 5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку- наявних або потенційних ділових партнерів КП «Центр інвестицій та розвитку» з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди. Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності Юридичної особи, що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років. За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Юридичної особи Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику. У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання. 6. Юридична особа (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків. Уповноважений ухвалює висновок протягом днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою) після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику. Благодійна діяльність Юридичної особи за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства. 7. Здійснення благодійної діяльності Юридичної особи не допускається, якщо: 1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності; 2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію. Уповноважений веде реєстр здійснених Юридичною особою внесків на підтримку політичних партій та благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років. Положення про порядок ведення вказаного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого. 8. Для повідомлення працівниками Юридичної особи про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Юридичної особи та на офіційному веб-сайті Юридичної особи (у разі його наявності). Така інформація повинна містити: номер телефону для здійснення повідомлень _____________*; адресу електронної пошти для здійснення повідомлень ______________*; години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення ________________*. * Визначається (встановлюється) Юридичною особою. Уповноважений розробляє типову форму повідомлення. Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого. Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюються в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого. IV. Норми професійної етики працівників Юридичної особи-5 1. Працівники Юридичної особи під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу етики Юридичної особи (у разі його наявності). 2. Працівники Юридичної особи толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків. 3. Працівники Юридичної особи діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 4. Працівники Юридичної особи сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Юридичної особи. 5. Працівники Юридичної особи не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 6. Працівники Юридичної особи, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Юридичної особи, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству. 7. Працівники Юридичної особи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Юридичної особи вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника Юридичної особи, або її засновників (учасників) та Уповноваженого. V. Права і обов’язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особи 1. Засновники (учасники), керівник, працівники та інші особи, що діють від імені Юридичної особи, мають право-6: 1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми; 2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень. 2. Керівник, працівники Юридичної особи зобов’язані-7: 1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми; 2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Юридичної особи; 3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками КП «Центр інвестицій та розвитку; 4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю КП «Центр інвестицій та розвитку» ; 6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю КП «Центр інвестицій та розвитку» . 3. Працівникам та керівнику Юридичної особи забороняється-8: 1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб; 2) використовувати будь-яке майно КП «Центр інвестицій та розвитку» чи її кошти в приватних інтересах; 3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та КП «Центр інвестицій та розвитку» ; 4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами КП «Центр інвестицій та розвитку» , якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством; 5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою; 6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми. 4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з КП «Центр інвестицій та розвитку» особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом-9. 5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником КП «Центр інвестицій та розвитку» (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються-10. Працівники, керівник можуть приймати подарунки-11, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує 2000 грн. (визначається (встановлюється) Юридичною особою). Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які: даруються близькими особами; одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник КП «Центр інвестицій та розвитку» зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» 4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» . Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником КП «Центр інвестицій та розвитку» . У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником КП «Центр інвестицій та розвитку» або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника Юридичної особи у разі його відсутності. 6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені КП «Центр інвестицій та розвитку» , утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Юридичної особи. Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри. Загальну політику КП «Центр інвестицій та розвитку» щодо пропозицій подарунків від імені КП «Центр інвестицій та розвитку» в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства. 7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник КП «Центр інвестицій та розвитку» протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою. VI. Права і обов’язки Уповноваженого 1. Уповноважений КП «Центр інвестицій та розвитку» призначається керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів КП «Центр інвестицій та розвитку» 2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки. 3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону. 4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю КП «Центр інвестицій та розвитку» . У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою. 5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону. Уповноважений може бути звільнений з посади з ініціативи керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» за умови надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок надання такої згоди затверджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672. 6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник КП «Центр інвестицій та розвитку» письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду. 7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в КП «Центр інвестицій та розвитку» . 8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» . 9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в КП «Центр інвестицій та розвитку» є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівника, ділових партнерів КП «Центр інвестицій та розвитку» , а також інших осіб забороняється. Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень. 10. Засновники (учасники), керівник Юридичної особи зобов’язані: 1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці; 2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою; 3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми; 4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань. 11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний-1: 1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено; 2) організовувати підготовку внутрішніх документів КП «Центр інвестицій та розвитку» з питань формування та реалізації Антикорупційної програми; 3) розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи Юридичної особи з питань, передбачених Антикорупційною програмою; 4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником КП «Центр інвестицій та розвитку» Закону і Антикорупційної програми; 5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою; 6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми; 7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; 8) забезпечувати підготовку та подання керівнику пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми; 9) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією; 10) надавати засновникам (учасникам), керівнику, працівникам Юридичної особи роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми; 11) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Юридичною особою заходи із запобігання корупції; 12) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції; 13) брати участь у процедурах добору персоналу Юридичної особи; 14) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами Юридичної особи щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми; 15) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором. 16. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право-15: 1) отримувати від працівників, керівника Юридичної особи письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи); 2) отримувати від підрозділів Юридичної особи інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Юридичної особи, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах тощо. У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані.У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом ______ робочих днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою) з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися; 3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків; 4) отримувати доступ до приміщень КП «Центр інвестицій та розвитку» , проведення в них контрольних заходів; 5) отримувати доступ до наявних в КП «Центр інвестицій та розвитку» електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії; 6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» ; 7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Юридичної особи; 8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства; 9) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією. VII. Порядок звітування Уповноваженого 1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені засновниками (учасниками) або керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми-16 (далі - Звіт). 2. Звіт повинен включати інформацію щодо-17: 1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою; 2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою; 3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень; 4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань; 5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб; 6) наявних пропозицій і рекомендацій. VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів 1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником КП «Центр інвестицій та розвитку» Антикорупційної програми. 2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах-18: 1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; 2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Юридичної особи щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми; 3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів. 3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми. 4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою. Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» про результати реалізації відповідних заходів. Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику та засновникам (учасникам). Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим. IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог 1. Працівникам КП «Центр інвестицій та розвитку» гарантується конфіденційність їх повідомлень засновникам (учасникам), керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» та повідомлень про факти підбурення працівників Юридичної особи до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. 2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів КП «Центр інвестицій та розвитку» . Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації. 3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається. 4. Повідомлення працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника КП «Центр інвестицій та розвитку» або ділових партнерів Юридичної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений засновниками (учасниками) або керівником. 6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом. Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати. X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення 1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в КП «Центр інвестицій та розвитку» . 2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом. 3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми. 4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник КП «Центр інвестицій та розвитку» , Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням. 5. Заходи для захисту викривача визначаються засновниками (учасниками) або керівником-19спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника. XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Юридичної особи-20 1. Працівники КП «Центр інвестицій та розвитку» зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» він письмово повідомляє про це Уповноваженого та засновників(учасників). У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника. 2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення). 3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів: 1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті; 2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень; 3) обмеження у доступі працівника до певної інформації; 4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; 5) переведення працівника на іншу посаду; 6) звільнення працівника. Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» встановлюються Уповноваженим. 4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника КП «Центр інвестицій та розвитку» приймається засновниками (учасниками). 5. Працівники КП «Центр інвестицій та розвитку» можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування. XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим 1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми засновники (учасники), керівник, працівники КП «Центр інвестицій та розвитку» можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення. 2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі. 3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом _10 робочих днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою) з дня отримання запиту. Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на _10 робочих днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою), про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням. 4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми. XIІІ. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми 1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи: 1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення; 2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону. 2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників КП «Центр інвестицій та розвитку» відповідно до норм законодавства про працю. XІV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань 1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником КП «Центр інвестицій та розвитку» або ознак вчинення працівником КП «Центр інвестицій та розвитку» корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників), які вживають заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу. У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник повідомляє про це засновників (учасників) Юридичної особи і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу. XV. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми 1. Керівник КП «Центр інвестицій та розвитку» забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми. 2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами: 1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності КП «Центр інвестицій та розвитку» ; 2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів; 3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків; 3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник, працівники Юридичної особи. 4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення. 5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та засновниками (учасниками). У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення. 6. У результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) КП «Центр інвестицій та розвитку» керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.