Проект «Жешув та Виноградів - міста з гуманним відношенням до тварин» (акронім: cbc4animals)

Одним із звичайних проектів з інфраструктурною складовою по обидва боки кордону України та Польщі, обраних на конкурсній основі у рамках тематичної цілі Безпека, є проект «Жешув та Виноградів - міста з гуманним відношенням до тварин» (акронім: cbc4animals).Among one of the common projects with the infrastructure component for both sides of the border of Ukraine and Poland, selected on a competitive basis within the framework of Security purpose there is a project «Rzeszow and Vynohradiv - animal-friendly cities» (acronym: cbc4animals).

Головним бенефіціаром проекту виступає Центр інвестицій та розвитку Виноградівської міської ради Закарпатської області (Україна) (Center of Investment and Development Vynohradiv City Council of the Transcarpatian region), а бенефіціарами– Виноградівськаміська рада Закарпатської області (Україна) (Vynohradiv City Council)та Організація захисту тварин у місті Жешув (Польща) (Animal Protection Organization in Rzeszhow, Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierzat).

Проект cbc4animals спрямований на покращення якості життя жителів Виноградів (Україна) та Жешув (Польща) шляхом боротьби з поширенням захворювань через кордони. Загальною метою проекту є підтримка розвитку охорони здоров'я шляхом спільних зусиль двох міст Виноградів та Жешув у запобіганні інфекційних захворювань через кордони України та Польщі. Зокрема, в рамках проекту передбачено покращення контролю за чисельністю безпритульних тварин у Виноградові та Жешуві шляхом стерилізації та ідентифікації.

Основними результатами проекту після його реалізації — покращення епізоотичного стану (ветеринарно-санітарної обстановки) умістах Виноградів та Жешув. Згідно оперативної інформації державної статистичної служби, на даний час Україна посідає 2 місце у Європі за рівнем захворюваності на одне з найнебезпечніших вірусних захворювань — сказ, яке завжди закінчується летально. Щорічно у світі від укусів тварин, хворих на сказ, помирає близько 70 тис людей, половина з яких – діти та 1 млн тварин.

Проект покращить санітарно-епідеміологічну ситуацію в прикордонних регіонах та зменшить кількість безпритульних тварин гуманними методами. Також є важливим зміна у громадській думці щодо гуманного поводження з тваринами, задля формування якої заплановано окремий захід з роз’яснювально-освітньої роботи серед школярів, що позитивно вплине на освіту молодого покоління та моральний клімат у прикордонних містах.

Реалізацію проекту розпочато 1 листопада 2018 року. У грудні 2018 року партнерами проекту проведено першу робочу зустріч на польській стороні у м. Жешув, на якій обговорено стан реалізації проекту, питання звітності та візуалізації проекту, а також створено групу моніторингу та групу управління ризиками з представників організацій партнерів проекту. За час реалізації проекту здійснено окремі закупівлі обладнання, інвентаря та спеціалізованих ветеринарних послуг з метою ефективного виконання одного з важливих його заходів – роботи з безпритульними тваринами в Україні та Польщі. Зокрема, для організації даної діяльностіза проектом придбано клітки для транспортування тварин, пристосування для відлову, чіпи та сканери для зчитування чіпів для здійснення ідентифікації тварин. На даний час триваєвідлов безпритульних тварин, їх лікування в разі необхідності, профілактика (щеплення проти інфекційних захворювань), стерилізація з метою зменшення чисельності та ідентифікація. Слід зазначити, процес ідентифікації тварин включає встановлення чіпу з 15-значним номером, реєстрацію в міжнародній базі даних електронної ідентифікації тварин Animal-id.info з одночасним заповненням індивідуальної картки та паспорту тварини,що містить інформацію про ветеринарні маніпуляції з твариною (стерилізацію, вакцинацію, чіпування) за світовими стандартами. Дана робота носить транскордонний характер та відбувається практично одночасно в Україні та Польщі. В м.Виноградів (Україна) укладено договір з одним надавачем ветеринарних послуг, натомість у Жешуві (Польща) – з чотирма ветеринарними спеціалістами. По обидва боки кордону планується стерилізація,вакцинація та чіпування 100 безпритульних тварин в м.Виноградів та виключно чіпування 1000 тварин, атакож стерилізація і вакцинація 100 безпритульних тварин у місті Жешуві.В майбутньому планується проводити подібні маніпуляції з безпритульними тваринами у Центрі контролю за тваринами у м.Виноградів, який буде збудовано та обладнано в рамках проекту за найкращими європейськими стандартами, тоді як у Жешуві існуючий притулок буде модернізовано шляхом придбання надсучасного обладнання та проведенням окремих будівельних робіт щодо його покращення. За період впровадження проекту проведено закупівлі робіт інфраструктурного компоненту, тоді як в м. Жешув будівельні роботи вже розпочато в січні 2019 року, а в м. Виноградів планується стартувати найближчим часом. На місці будівництва, в притулку м. Жешув, встановлено пам’ятну таблицю, підготовлено інформаційні листівки.

Проект триватиме до 1 листопада 2020 року, і в найближчій перспективі заплановано ще багато заходів, а це конференція волонтерів та навчальний візит спеціалістів ветеринарів, роз’яснювально-освітньої роботи,виконання робіт інфраструктурного та інвестиційного компоненту, візуалізація проекту- створення веб-сайту з дублюванням інформації про тварини з міжнародної бази даних Animal ID, інформаційні таблиці, статті, посібники для та листівки для школярів щодо гуманного поводження з безпритульними тваринами, маркування придбаного обладнання медичного й ветеринарного призначення, товарів для тварин, у тому числі автомобіля для відлову тварин та інші заходи, які носять виключно транскордонний характер.

«Безпритульні тварини — одна з візитних карток нашої області. Місто Виноградів — не виняток. У місті давно вже існує проблема з великою кількістю безпритульних тварин, а фінансова криза ще більше погіршила ситуацію — жителі сіл щодня викидають в місті своїх колишніх «улюбленців» через те, що цілими родинами виїжджають за кордон у пошуках кращого заробітку, ніж вдома.

Найчастіше це — невакциновані і недоглянуті тварини, які є як реальними носіями шкірних хвороб, так і потенційними розповсюджувачами більш серйозних інфекцій — наприклад сказу. Крім того, покинуті напризволяще домашні улюбленці — собаки і кішки, які не звикли до життя на міських вулицях, часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод.

Загалом, проблему збільшення чисельності бездомних тварин на сьогоднішній день в Україні складно переоцінити. У той же час, країна, яка вибрала шлях цивілізованого європейського розвитку, не може допустити жорстокого поводження з тваринами. Адже, як відомо, рівень цивілізованості суспільства визначається саме ставленням до дітей, людей похилого віку і тварин.

Тому наш проект є не просто своєчасним. Він, без перебільшення сказати, — якісний стрибок в цивілізоване майбутнє. Саме реалізація проекту дозволяє нам брати на озброєння гуманні методи вирішення проблеми безпритульних тварин, давно вже використовуються в розвинутих країнах. І ми точно знаємо, що це тільки початок нашого шляху», — підсумував координатор проекту, керівник організації Головного Бенефіціара Артур Шерегі.

Lead Beneficiary of the project is the Centre of Investment and Development of Vynohradiv City Council in Transcarpathian region (Ukraine) and beneficiaries are Vynohradiv City Council in Transcarpathian region (Ukraine) and Animal Protection Organization in Rzeszhow, Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierzat (Poland).

The project cbc4animals is directed to the improvement of life quality of the citizens of Vynohradiv (Ukraine) and Rzeszow (Poland) by struggling with the spread of diseases across the border. The general purpose of the project is the support of health care development by common efforts of both cities Vynohradiv and Rzeszow which means the prevention of infectious diseases across the border. In particular, within the framework of the project it is foreseen to improve the control of a number of homeless animals in Vynohradiv and Rzeszow by sterilization and identification.

After the project realization the main following results are expected – the improvement of epizootic state (veterinary and sanitary conditions) in the cities of Vynohradiv and Rzeszow. Due to the operational information of the state statistic service, currently Ukraine takes the 2nd place in Europe with high prevalence for one of the most dangerous viral diseases rabies which always end lethally. Every year because of animals’ bites who are sick of rabies nearly 70 000 people die and half of them are children and 1 million animals.

The project will improve sanitary and epidemiological situation in the border regions and will reduce the quantity of homeless animals with the help of humane methods. Also an important thing is the change in public opinion about the humane treatment of animals. In order to form this opinion the separate event is planned to be done. It will include explanatory and educational work among pupils which will have positive impact on young generations and on moral climate in the border cities.

The project realization has been started on the 1st of November, 2018. In December, 2018 the first working meeting on Polish side in Rzeszow was carried out by the project partners. The following issues had been discussed: the status of the project implementation, reporting and visualization of the project. A monitoring group and a risk management group were also created. These groups include the representatives of partner organizations of the project. During the project realization the following purchases were done: equipment, inventory and specialized veterinary services procurements with the aim of effective implementation of one of its most important activity – work with homeless animals in Ukraine and Poland. In particular, for the organization of the given project activity such equipment as cages for transporting animals, equipment for catching animals, chips and scanners for reading chips to identify animals were purchased. Currently there is a catching of homeless animals, their treatment in case of necessity, prevention (vaccination against infectious diseases), sterilization in order to reduce the number of animals and identification. It should be noted that the identification process of animals includes installation of chip with 15-digit number, registration in international database of electronic identification of animals Animal-id.info with simultaneous filling of an individual card and passport of an animal that contain the information about veterinary manipulation to an animal (sterilization, vaccination, chipping) according to the world standards. The given work has a cross-border character and takes place practically simultaneously in Ukraine and Poland. In Vynohradiv town (Ukraine) a contract with one provider of veterinary services has been made while in Rzeszow (Poland) it has been made with four veterinary specialists. For both sides of the border it is planned to do sterilization, vaccination and chipping for 100 homeless animals in Vynohradiv town and only chipping for 1000 animals and also sterilization and vaccination for 100 homeless animals in Rzeszow. In the future it is planned to do similar manipulations with homeless animals in Animal Control Centre in Vynohradiv town which will be built and equipped within the framework of the project due to the best European standards.

While in Rzeszow the existing shelter will be modernized by acquisition of advanced equipment and making separate construction works for its improvement. During the project implementation the procurement of works of infrastructure component was made. While in Rzeszow the construction works have been started in January, 2019. In Vynohradiv town these works are planned to be started in the nearest future. On construction site in the shelter of Rzeszow there is a memorable table, informational leaflets are prepared as well.

The project will last till the 1st of November, 2020 and in the nearest future a lot of events are planned to be done. Among them there is a conference of volunteers and study visit of veterinary specialists, explanatory and educational work, work performance of the infrastructure and investment component, project visualization – creating a web-site with duplication of information about animals from the international database Animal ID, informational tables, articles, manuals and leaflets for pupils about humane treatment with homeless animals, marking of purchased equipment for medical and veterinary purposes, goods for animals, including car for catching animals and other events which have exclusively cross-border character.

«Our region is famous for its homeless animals. Vynohradiv town is not an exception. The town has a long time problem with a large number of homeless animals. Financial crisis has worsen the situation – every day villagers leave their former «favourite pets» because the whole families move abroad in search of better lives. More often these are unvaccinated and neglected animals who are real carriers of skin diseases and potential spreaders of more serious diseases for example rabies. Besides abandoned pets – dogs and cats who didn’t get used to life on town streets often become the cause of road accidents.

Nowadays it is hard to overrate the problem of increasing the number of homeless animals in Ukraine. At the same time the country which has chosen the way of civilized, European development cannot tolerate cruelty to animals. Well as it is known the level of civilization of society is determined precisely by the attitude towards children, the elderly and animals.

That is why our project is not just well-timed. Without exaggeration to say it is a qualitative leap into the civilized future. It is the project realization that allows us to take on humane methods of solving the problems of homeless animals which have been long time used in developed countries. And we know for sure that this is only the beginning of our way», — has summed up the project coordinator, head of the organization of Lead Beneficiary Arthur Sheregi.